FICHA INSCRIPCIÓN ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES 2023/24

Horario: de 16:00 a 18:00
Cumplir os horarios de entrada e saída.
Os nen@s esperarán polo monitor ou coordinador no patio cuberto da entrada do Cole
Recóllense na porte principal do cole, este ano tanto os de infantil coma primaria estarán dentro do centro, será o monitor quen entregue a cada nai/pai ao seu fill@.
Non poden subir os pais aos nenos as actividades, terán que esperar na entrada a que o coordinador os suba.
Para recoller a un nen@ fora de hora, antes de rematar a actividade, de manera esporádica o puntual hai que avisar no teléfono do anpa: 656 995 518 (a través de chamada ou whatsapp).
Os cambios de actividades, altas, baixas. Faranse a través do coordinador, NON a través dos monitores nin da ANPA. Cubrirase un impreso solicitando a baixa entre o 20 e o 25 do mes anterior a baixa, senon procederase ao cobro da mensualidade. Non se permitirán cambios de actividades durante o trimestre.
A mensualidade abonarase por mes completo, non se realizan devolucións proporcionais.
O mal comportamento do menor poderá causar BAIXA nas actividades, tras 3 avisos aos pais. As actividades extraescolares non son obrigatorias.
No caso de faltar algún monitor, na medida do posible será sustituido por outro, senon reubicarase noutra actividade.
Está totalmente prohibido a entrada de xoguetes propios ao aula.
NON poderán sair solos do centro, excepto co pai/nai, titor ou persoa autorizada ou solos firmando unha autorización que exima ao ANPA de toda responsabildade (cubrir modelo).
En Maio/Xuño haberá xornada de portas abertas nas actividades, mandarase aviso do día.

Conforme ao disposto na lei orgánica 15/1999, del 13 de decembro, de protección de datos de carácter persoal, os seus  datos serán tratados de maneira confidencial e poderán ser incorporados aos ficheiros do Anpa do CEIP Luis Seoane. En cualquiera momento, podrá exercitar os dereitos de acceso, cancelación, rectificación e oposición comunicándoo a través dun escrito que presentará ao Anpa.