FICHA  DE SOCIO  ANPA CEIP LUIS SEOANE

Se non temos dita autorización o seu fillo/a non sairá nas fotos, tampouco nas de grupo ou clase independentemente de que as queira ou non.

Conforme ao disposto na lei orgánica 15/1999, del 13 de decembro, de protección de datos de carácter persoal, os seus  datos serán tratados de maneira confidencial e poderán ser incorporados aos ficheiros do Ampa do CEIP Luis Seoane. En cualquiera momento, podrá exercitar os dereitos de acceso, cancelación, rectificación e oposición comunicándoo a través dun escrito que presentará ao Ampa.