Autorización recollida actividades extraescolres y comedor

Conforme ao disposto na lei orgánica 15/1999, del 13 de decembro, de protección de datos de carácter persoal, os seus  datos serán tratados de maneira confidencial e poderán ser incorporados aos ficheiros do Ampa do CEIP Luis Seoane. En cualquiera momento, podrá exercitar os dereitos de acceso, cancelación, rectificación e oposición comunicándoo a través dun escrito que presentará ao Ampa.