AUTORIZACION CAMBIO DE ROPA- CURSO 2023-2024

1.- En caso de NO tener la autorización, tendremos que avisar al padre/madre /tutor legal, para que vengan ellos mismos a cambiar a los niños. 2.- En caso de NO tener la ropa en la mochila, aunque tengamos la autorización, también tendremos que llamar para que se acerquen.

Conforme ao disposto na lei orgánica 15/1999, del 13 de decembro, de protección de datos de carácter persoal, os seus  datos serán tratados de maneira confidencial e poderán ser incorporados aos ficheiros do Ampa do CEIP Luis Seoane. En cualquiera momento, podrá exercitar os dereitos de acceso, cancelación, rectificación e oposición comunicándoo a través dun escrito que presentará ao Ampa.